Je bekijkt onze site het best met Internet Explorer 7
Decreet 'toerisme voor allen'
Decreet 'jeugdverblijfcentra'
HuisWerk 55 De omgeving
HuisWerk 56 Bos
huiswerkmagazine
Nieuws
17/04/2019

In mei en juni vindt de derde editie van ons vormings- en ontmoetingsconcept "RaderWerk" plaats. ...

25/10/2018

Via de aankoopcentrale CASE kunnen uitbaters extra kortingen bekomen op food- en ...

13/06/2018

De invoering van de GDPR wijzigde ook de spelregels voor de beveiligingscamera's. Meer ...

17/01/2018

De infodag, georganiseerd door het Fonds Culturele Infrastructuur, zal bestaan uit een programma ...

17/01/2018

De grensbedragen voor de vrijwilligersvergoeding zijn in 2018:

- 34,03 euro ...

Decreet 'toerisme voor allen'
Kan iedereen infrastructuursubsidies krijgen?

Elke uitbater van een jeugdverblijfcentrum dat erkend is of een principiële erkenning heeft (op basis van de bouwplannen), komt in aanmerking voor infrastructuursubsidies via het decreet 'toerisme voor allen'.

Moet ik een vzw oprichten?

Voor erkenning en subsidiëring via het decreet 'toerisme voor allen' hoef je geen vzw te zijn. Wel is het belangrijk dat je een aparte boekhouding (lees: open en wit) voert voor je kamphuis. In die boekhouding moet ook te zien zijn dat de verkregen subsidies daadwerkelijk voor het jeugdverblijfcentrum worden gebruikt.
Let op: voor de FoCI subsidies (duurzaamheids- en toegankelijkheidswerken) en de energielening (voor zonnepanelen en bijhorende installaties) is er wel een rechtspersoon nodig. Als je via het decreet 'jeugdverblijfcentra' werkings- of personeelssubsidies wil krijgen, moet je zelfs een vzw zijn.

Wanneer mag ik starten met de werken?
Je mag niet beginnen vooraleer een medewerker van Toerisme Vlaanderen ter plaatse is geweest in je jeugdverblijfcentrum. De procedure verloopt als volgt: voor 1 april stuur je een aanvraag in, dan volgt er een plaatsbezoek door een medewerker van Toerisme Vlaanderen en nog iets later krijg je een antwoord van Toerisme Vlaanderen. In principe kan je na het plaatsbezoek starten met de werken, ook al heb je op dat moment nog geen garantie over een eventuele subsidie.
Kan ik bouwwerken die ik vroeger uitvoerde, nog gesubsidieerd krijgen?
Neen, de werken mogen nog niet gestart zijn. Enkel na het plaatsbezoek van Toerisme Vlaanderen mag je beginnen met de uitvoering van de werken.
Moet ik met een openbare aanbesteding werken?
Neen, maar voor bedragen vanaf  5 500 euro moet je kunnen aantonen dat de bouwwerken gebeuren aan de voordeligste voorwaarden. Concreet betekent dit dat je minstens drie verschillende offertes moet aanvragen (als je hiervan een bewijs wil, kan je dit aangetekend opvragen). Je moet niet noodzakelijk kiezen voor de goedkoopste offerte: naast de prijs kan je ook rekening houden met timing of kwaliteit, als je dit tenminste schriftelijk motiveert.
Als het enkel over de aankoop van materiaal gaat bij werken die de aanvrager zelf uitvoert, moet er een factuur opgemaakt zijn op naam van de aanvrager.
Mag ik infrastructuursubsidies combineren met andere subsidies?

Het decreet sluit uit dat infrastructuursubsidies gecombineerd worden met andere subsidies van de Vlaamse overheid. Combineren met subsidies van provincie, gemeente of Europa kan wel. Het is dan echter wel mogelijk dat je moet rekening houden met de wet op de overheidsopdrachten.

Moet ik met een architect werken?
Neen, je mag de werken zelf plannen. Uiteraard dien je wel rekening te houden met de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Als deze voorschrijven dat een architect noodzakelijk is om een stedenbouwkundige vergunning te kunnen verkrijgen, heb je uiteraard geen keuze. De kosten voor een architect (en veiligheidscoördinator) mogen aan maximum 7% worden ingebracht in je subsidiedossier.
Moet ik met een geregistreerd aannemer werken?
Neen, er moet enkel rekening gehouden worden met de "vrije mededinging". Dit betekent dat minstens bij drie aannemers offerte wordt opgevraagd. Je mag de werken ook zelf uitvoeren: voor het materiaal moet je dan ook kunnen aantonen dat er voor de juiste prijs/kwaliteitverhouding werd gekozen.
Hoeveel infrastructuursubsidies kan ik maximaal krijgen?
Een plafond is niet vastgelegd. Wel staat in het decreet dat je maximaal 40% van de werkelijke uitgaven kan laten subsidiëren. Het kan dus ook minder zijn.
Welke bouwwerken worden gesubsidieerd?

Kosten in het kader van moderniserings- en brandveiligheidswerken en infrastructuurprojecten die de kindvriendelijkheid van het verblijf verhogen komen in aanmerking. Het kan dus gaan over het plaatsen van een sanitair blok, het bijbouwen van een dagzaal, het renoveren van een dak enz. Bouwwerken in functie van duurzaamheid en toegankelijkheid komen niet in aanmerking. Hiervoor kan je FoCI-subsidies aanvragen. Bij overlap, bijvoorbeeld het vernieuwen en isoleren van het dak, moeten de werken opgesplits worden.
Tot slot is het belangrijk om te weten dat enkel onroerende onderdelen betoelaagd worden. Nieuwe dekens of vuilbakken kunnen dus niet in aanmerking komen.

Wordt btw ook gesubsidieerd?
Jeugdverblijfcentra die niet over een eigen btw-nummer beschikken, kunnen hun volledige facturen (btw inbegrepen dus) inbrengen voor subsidies bij Toerisme Vlaanderen. Wie wel over een eigen btw-nummer beschikt, kan btw uiteraard niet laten subsidiëren.
Krijg ik enkel infrastructuursubsidies als mijn jeugdverblijfcentrum toegankelijk is/wordt voor rolstoelgebruikers?
Sinds 2008 is het verplicht om bij de subsidieaanvraag een toegankelijkheidsadvies toe te voegen. Dit advies wordt dan samen met de medewerker van Toerisme Vlaanderen bekeken.
Enkel voor beperkte werken kan eventueel een uitzondering gemaakt worden. Neem hiervoor contact op met Toerisme Vlaanderen. Voor instandhoudingswerken, werken aan technische installaties of werken aan niet-publieksgerichte ruimtes wordt geen toegankelijkheidsadvies gevraagd.
Het toegankelijkheidsadvies wordt steeds gesubsidieerd aan 40%, zelfs als voor de rest van het project geen subsidie wordt toegekend.
Aan welke brandveiligheidsnormen moet ik voldoen?
De normen waaraan moet worden voldaan, staan beschreven in de uitvoeringsbesluiten van het decreet 'toerisme voor allen'. Voor een erkenning als jeugdverblijfcentrum moeten deze normen nageleefd worden en moet er op basis daarvan een attest brandveiligheid worden uitgereikt door je gemeente.
Wanneer krijg ik mijn geld?
De middelen worden gestort na het opsturen van de facturen en de betaalbewijzen naar Toerisme Vlaanderen en de goedkeuring ervan. Je moet dus aan prefinanciering doen. Voor grotere bouwprojecten is het wel mogelijk om de subsidie aan te vragen in verschillende schijven.
Je ontvangt ook op voorhand een notificatie met daarop het voorziene subsidiebedrag. Indien nodig kan je met dit document bij de bank een lening krijgen.
Mag ik mijn kamphuis volgend jaar herbestemmen?

Als je subsidies aanvraagt, moet je onmiddellijk ook verklaren dat je minstens nog 5 jaren (voor subsidiebedragen lager dan 50 000 euro) of 15 jaren (voor subsidiebedragen hoger dan 50 000 euro) zal blijven uitbaten. Als je dit niet doet, moet je een deel van de subsidies terugbetalen.

Wat als mijn gebouw zonevreemd ligt?
Als de verbouwingen een stedenbouwkundig attest noodzakelijk maken, moet dit bij de subsidieaanvraag gevoegd worden. Huizen die niet juist gezoneerd liggen, komen daarom niet in aanmerking voor subsidiëring van vergunningsplichtige werken.
Decreet 'jeugdverblijfcentra'
Kan ik via het decreet 'jeugdverblijfcentra' een erkenning behalen?
Nee, enkel via het decreet 'toerisme voor allen' kan je een erkenning behalen. Het decreet 'jeugdverblijfcentra' behandelt enkel de werkings- en personeelsubsidies.
Waarom moet ik voor het decreet 'jeugdverblijfcentra' ook voldoen aan de voorwaarden van het decreet 'toerisme voor allen'?

Eén van de subsidievoorwaarden van het decreet 'jeugdverblijfcentra' is het beschikken over een erkenning van 'toerisme voor allen'. Je moet dus zowel voldoen aan de voorwaarden van het decreet 'toerisme voor allen' als aan de voorwaarden van het decreet 'jeugdverblijfcentra' om recht te hebben op de subsidies.

Als men tijdelijk de erkenning als jeugdverblijfcentrum kwijt is, kan men voor dat jaar geen subsidies ontvangen. Enkel als dit te wijten is aan het niet tijdig verlengen van het brandveiligheidsattest en men niet langer dan drie maanden zonder erkenning is, blijft dit zonder gevolgen.

De subsidies van het decreet 'jeugdverblijfcentra' hangen bovendien ook samen met de typering A, B en C, bepaald door het decreet 'toerisme voor allen'. De types A en B kunnen enkel aanspraak maken op een werkingsubsidie, de types C daarnaast ook nog op personeelssubsidies.

Verlies ik mijn erkenning bij 'toerisme voor allen' als ik niet voldoe aan de voorwaarden gesteld in het decreet 'jeugdverblijfcentra'?

Nee. De erkenning van 'toerisme voor allen', met de daaraan gekoppelde infrastructuursubsidies, staat los van de voorwaarden gesteld in het decreet 'jeugdverblijfcentra'.

Op welke subsidies heb ik recht onder het decreet 'jeugdverblijfcentra'?
Er zijn twee soorten subsidies die worden uitgekeerd onder het decreet 'jeugdverblijfcentra'. De werkingssubsidie wordt bepaald door het aantal overnachtingen van jeugd (type A en B) of jeugdwerkverenigingen (type C) en bedraagt maximum 2 000 euro voor type A, maximum 3 000 euro voor type B en maximum 11 500 euro voor type C. Daarnaast kunnen de C-huizen ook gebruik maken van een personeelssubsidie. Per toegekende voltijdse equivalent kan men maximaal 25 000 euro krijgen.
Moet ik elk jaar de subsidies opnieuw aanvragen?

Sinds 2014 wordt gewerkt met subsidieperiodes van vier jaren, zowel voor werkingssubsidie als voor personeelssubsidie.

Wanneer moet ik de aanvragen indienen?

Er zijn 2 verschillende data: 1 april en 1 november.

Jeugdverblijfcentra type C die een personeelssubsidie wensen, dienen dit aan te vragen voor 1 april. Deze aanvraag houdt automatisch ook de aanvraag van een werkingssubsidie in.

Wie enkel een werkingssubsidie wil aanvragen, doet dit voor 1 november.

Moet ik ook de aangevraagde subsidies verantwoorden?
Inderdaad, na afloop van elk jaar waarin subsidie verkregen wordt, dient een werkingsverslag te worden ingediend voor 1 februari. Voor jeugdverblijfcentra type C komt daar nog een financieel verslag bovenop. Dat moet worden ingediend tegen 1 april.
Wanneer kan ik de centen verwachten?

Laten we het concreet maken met de subsidies voor 2018.

De werkingssubsidies worden pas uitgekeerd in het voorjaar van 2019, als de aanvraag voor 2018-2021 werd ingediend in 2017. Concreet loopt het als volgt: je dient je aanvraag in voor 1 november 2017 en je stuurt je werkingsverslag 2018 door voor 1 februari 2019. Mits goedkeuring van je verslag krijg je dan tegen 1 mei 2019 een subsidiebedrag toegekend en kan dit iets later worden uitbetaald..

Voor personeelssubsidies loopt het als volgt. Dien je een aanvraag voor personeelssubsidie 2018-2021 in tegen 1april 2017, dan krijg je de definitieve toezegging begin oktober 2017. Uitbetalingen starten dan reeds in de loop van 2018. Elk kwartaal krijg je telkens 22,5 % van het toegezegde subsidiebedrag. De laatste 10 % wordt pas uitbetaald in de lente van 2019, na de goedkeuring van het werkings- en financieel verslag. Wordt deze niet goedgekeurd, dan kan het volledige subsidiebedrag worden teruggevorderd.

Moet ik een vzw oprichten om recht te hebben op werkings- en/of personeelssubsidies?

Voor het bekomen van werkings- en personeelssubsidies is dit wel degelijk een voorwaarde. Opgelet: in het andere decreet ('toerisme voor allen') wordt dit niet geëist: voor erkenningen en infrastructuur- en animatiesubsidies hoef je dus geen vzw te zijn.

Sinds 2014 zijn werkings- en personeelssubsidies ook mogelijk voor gemeentelijke iva's (intern verzelfstandigde agentschappen), op voorwaarde dat de uitbating van een jeugdverblijfcentrum staat beschreven in het oprichtingsbesluit.

Welke afspraken zijn er gemaakt rond de specifiek lagere prijscategorie die moet worden gehanteerd naar jeugdwerkverenigingen?

Naast de prijs voor jongeren (scholen, individuele jongeren, sportclubs...) moet er een substantieel lagere prijs vastliggen voor groepen uit het jeugdwerk. Hoeveel lager de prijs precies moet zijn, is niet precies bepaald. Met "substantieel" wordt wel bedoeld dat het over een redelijke korting moet gaan.

Wanneer is een jeugdgroep een jeugdvereniging?

Uit de doelstellingen en de manier van handelen moet blijken dat een jeugdvereniging aan jeugdwerk doet. De gehanteerde definitie luidt: "groepsgerichte sociaal-culturele initiatieven met jeugd in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en georganiseerd door hetzij particuliere jeugdverenigingen, hetzij lokale openbare besturen". Vandaar dat scholen en sportverenigingen niet worden meegeteld als jeugdvereniging. Voor andere voorwaarden, zoals het behalen van 70 % jeugd voor overnachtingen, kan je de deelnemers uit scholen en sportverenigingen wel meetellen.

Wat is de minimumcapaciteit voor een erkend jeugdverblijfcentrum dat wil voldoen aan de subsidievoorwaarden van het decreet 'jeugdverblijfcentra'?

Jeugdverblijfcentra die hun erkenning hebben behaald via het decreet 'toerisme voor allen', maar een slaapcapaciteit halen van minder dan 40 personen, kunnen geen aanspraak maken op werkings- en personeelssubsidies, bepaald in het decreet 'jeugdverblijfcentra'. Kortom, een slaapcapaciteit van minstens 40 personen is hier verplicht.

Noot: voor erkenningen en infrastructuursubsidies, die geregeld worden via het decreet 'toerisme voor allen', geldt deze minimumcapaciteit niet.

Kunnen gesubsidieerde jeugdverblijfcentra onbeperkt winst maken?
In principe wel. Enkel voor jeugdverblijfcentra die minstens 25 000 euro personeelssubsidie ontvangen, gelden regels rond reservevorming. Aan het einde van de subsidieperiode mag het gemiddelde resultaat nl. niet hoger liggen dan de helft van de gemiddelde jaarlijkse subsidie. Indien dit wel het geval is, kan het teveel worden teruggevorderd.
Kunnen werkingssubsidies of personeelsubsidies gecombineerd worden met provinciale subsidies?
Nee, dit is niet mogelijk. Per kalenderjaar moet je kiezen of je beroep doet op werkings- of personeelssubsidies enerzijds, dan wel provinciale subsidies anderzijds.