Je bekijkt onze site het best met Internet Explorer 7
Info infrastructuursubsidie
Subsidievoorwaarden infrastructuursubsidies
Stappenplan infrastructuursubsidies
Info subsidie 'iedereen verdient vakantie'
Subsidievoorwaarden 'iedereen verdient vakantie'
Stappenplan 'iedereen verdient vakantie'
HuisWerk 55 De omgeving
HuisWerk 56 Bos
huiswerkmagazine
Nieuws
17/04/2019

In mei en juni vindt de derde editie van ons vormings- en ontmoetingsconcept "RaderWerk" plaats. ...

25/10/2018

Via de aankoopcentrale CASE kunnen uitbaters extra kortingen bekomen op food- en ...

13/06/2018

De invoering van de GDPR wijzigde ook de spelregels voor de beveiligingscamera's. Meer ...

17/01/2018

De infodag, georganiseerd door het Fonds Culturele Infrastructuur, zal bestaan uit een programma ...

17/01/2018

De grensbedragen voor de vrijwilligersvergoeding zijn in 2018:

- 34,03 euro ...

Info infrastructuursubsidie

Toerisme Vlaanderen subsidieert maximaal 40 % van de kosten voor  moderniseringswerken, brandveiligheidwerken en infrastructuurprojecten die de kindvriendelijkheid van het verblijf verhogen. Deze prioriteiten gelden voor zowel 2018 als 2019.

Voor subsidies voor toegankelijkheid en het energiezuiniger maken van de infrastructuur dien je een aanvraag in bij het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI). Bij overlap moet je de verschillende werken en bijhorende facturen uitsplitsen.

Wil je bijvoorbeeld in 2018 het sanitair vernieuwen dan dien je de factuur van de energiezuinige verwarmingsketel en de investeringen in het kader van toegankelijkheid in bij het FoCI, de andere facturen bij Toerisme Vlaanderen.

De subsidie van Toerisme Vlaanderen is enkel mogelijk voor onroerende goederen. Meubilair, keukentoestellen, verplaatsbare speeltuigen e.d. komen dus niet in aanmerking.

Onderhoudswerkzaamheden, werkzaamheden aan het private gedeelte van het gebouw en aankoop van gebouwen en gronden zijn altijd uitgesloten. Ook werken die reeds zijn uitgevoerd alvorens de infrastructuursubsidie wordt aangevraagd, zijn nooit subsidieerbaar.

Voor de meeste subsidieaanvragen dient een toegankelijkheidsadvies toegevoegd te worden aan het dossier. Uitzondering zijn instandhoudingswerken, werken aan technische installaties of werken aan niet-publieksgerichte ruimtes. Als de werken van beperkte aard zijn, overleg je best met Toerisme Vlaanderen in hoeverre een extern toegankelijkheidsadvies verplicht is.

Opgelet: een toegankelijkheidsadvies is niet hetzelfde als een toegankelijkheidsdoorlichting. Een doorlichting gebeurt voor elk erkend jeugdverblijfcentrum en is gratis. Een advies wordt opgesteld op maat van de geplande verbouwingen en kost wel geld.

Klik hier voor het aanvraagformulier, in te dienen voor 1 april.

Subsidievoorwaarden infrastructuursubsidies

De subsidiëringsvoorwaarden zijn heel eenvoudig: een erkenning (of principiële erkenning) als jeugdverblijfcentrum geven recht op de verschillende subsidies opgesomd in het decreet 'toerisme voor allen'.

In het decreet 'toerisme voor allen' worden geen bijkomende voorwaarden gesteld. Je hoeft bijvoorbeeld geen eigenaar te zijn van het gebouw, er ligt geen minimumcapaciteit of minimaal aantal overnachtingen vast en de exploitatievorm (vzw, bvba, particulier...) maakt niet uit.

Wel moet het label jeugdtoerisme behaald worden. Voor jeugdverblijfcentra type A, B of C betekent dit dat minstens 70 % van de overnachtingen gerealiseerd wordt door -31-jarigen.

Stappenplan infrastructuursubsidies
Formulier met subsidieaanvraag verzenden

Het formulier wordt gemaild naar Toerisme Vlaanderen, samen met:

  • omschrijving van exploitatie- en eigenaarsstructuur van het verblijf
  • Nederlandstalig exemplaar van statuten en laatste 2 balansen indien rechtspersoon
  • financieringsplan (bestemming financiële steun) + timing van de werken
  • toegankelijkheidsadvies op de bouwplannen (indien nodig)
  • lijst van eventuele cofinancierders met afschrift van overeenkomst
  • vermelding eventuele andere subsidiërende overheidsinstelling(en) met toegekend subsidiebedrag
  • stedenbouwkundige vergunning (bij een aanvraag voor vergunningsplichtige werken) of een stedenbouwkundig attest indien de vergunning nog niet werd afgeleverd

Klik hier voor het aanvraagformulier, in te dienen voor 1 april.

Plaatsbezoek door Toerisme Vlaanderen

Een medewerker van Toerisme Vlaanderen komt ter plaatse voor een controlebezoek. Volgende punten worden bekeken:

  • rendabiliteit?
  • komen alle werken in aanmerking voor subsidie?
  • extern toegankelijkheidsadvies nodig?
Bekendmaking van het subsidiebedrag
Toerisme Vlaanderen laat weten welk subsidiebedrag wordt verleend.
Facturen en betaalbewijzen bezorgen

Eens de werken uitgevoerd zijn, moet een kopie van de facturen en de betaalbewijzen bezorgd worden aan Toerisme Vlaanderen.

Voor grote bedragen kan een dossier eventueel ingediend worden in meerdere schijven.

Uitbetaling subsidiebedrag

Nadat een medewerker van Toerisme Vlaanderen de uitgevoerde werken heeft gecontroleerd en de originele facturen heeft afgestempeld, kan de subsidie worden uitbetaald.

Verbintenis om het verblijf open te houden

Wie subsidies ontvangt, engageert zich om het verblijf een aantal jaren open te houden. Bij subsidies voor bedragen van minstens 50 000 euro, moet de uitbating minstens vijftien jaar gegarandeerd zijn. Voor bedragen onder 50 000 euro volstaat minstens vijf jaar.

Financieel verslag bezorgen
Wie minstens 2 000 euro subsidie heeft ontvangen, dient jaarlijks (voor 1 juli) een financieel verslag in bij Toerisme Vlaanderen. Voor vzw's of vennootschappen gaat dit over de goedgekeurde resultatenrekening, particulieren kunnen gebruik maken van een formulier. Daarnaast heeft Toerisme Vlaanderen inzagerecht in de begroting.
Info subsidie 'iedereen verdient vakantie'

Met de subsidie 'iedereen verdient vakantie' wil Toerisme Vlaanderen projecten ondersteunen die als hoofddoel hebben het verhogen van de participatie aan het toeristisch aanbod van individuen of groepen uit Vlaanderen en Brussel die een drempel ervaren die ze niet zelf kunnen overwinnen.

Je kan 2 soorten projecten indienen:
-Projecten die inzetten op vernieuwende manieren om drempels te helpen wegwerken in de volledige vakantieketen
-Realisatie van regionale netwerkalternatieven voor (openbaar) vervoer

Enkele voorbeelden van mogelijke projecten:
- Een aantal jeugdverblijven willen dat elk kind de kans krijgt om op kamp te gaan. Ze stellen vast dat hun aanbod nauwelijks gekend is bij etnisch-culturele minderheden. Samen met een aantal jeugdwerkorganisaties zetten ze een ontdektoer op voor deze doelgroep.
- Een aantal jeugdverblijven die moeilijk bereikbaar zijn met openbaar vervoer, sluiten een raamcontract af met een autocarbedrijf om tegen een scherpe prijs vervoer naar deze verblijven te voorzien. Ze testen dit uit gedurende een jaar en evalueren hoe dit in de toekomst duurzaam kan verdergezet worden.
- Een jeugdverblijf en een sociale organisatie ontwerpen samen een vakantie op maat voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Hier vind je de nodige informatie en formulieren voor het indienen van een project in 2018.

Subsidievoorwaarden 'iedereen verdient vakantie'

Je kan een subsidieaanvraag indienen tot uiterlijk 16 mei 2018. Alle projecten moeten gerealiseerd zijn tegen december 2019.

Aan de subsidie zijn een aantal voorwaarden verbonden:
- Een project moet de reguliere werking van de indienende organisatie overstijgen. Het gaat dus om nieuwe activiteiten of nieuwe doelgroepen.
- Doelgroep van het project zijn individuen of groepen uit Vlaanderen of Brussel die een drempel ervaren die ze zelf niet kunnen overwinnen (het kan bv. ook gaan om vluchtelingen).
- De betoelaagbare kosten bedragen minstens 5 000 euro. De subsidie omvat maximaal 75 % van de kosten en is nooit meer dan 22 500 euro. 
- Iedereen met rechtspersoonlijkheid kan een project indienen. Voor vzw’s dus geen probleem, maar particulieren of feitelijke verenigingen komen niet in aanmerking. Een erkenning via het decreet ‘toerisme voor allen’ is geen voorwaarde om te kunnen deelnemen.
- Er is maximaal één project per indiener. Wel is samenwerking tussen verschillende projectindieners mogelijk.

Toerisme Vlaanderen beoordeelt de aanvragen op volgende criteria:
- Wegwerken van drempels: in welke mate en voor welke doelgroepen worden drempels om op vakantie te kunnen gaan, weggewerkt?
- Het blijvende effect binnen de organisatie: wordt het project verdergezet na afloop van de subsidie en in welke mate wordt het project op duurzame wijze geïntegreerd in de reguliere werking van de organisatie?
- Mate van samenwerking: in welke mate worden doelgroepen en andere partners (uit de vakantieketen) betrokken bij de uitvoering?
- Haalbaarheid: in welke mate is het project realistisch naar timing toe en op financieel en praktisch vlak?
- Prioriteit wordt gegeven aan nieuwe projecten, die nog niet eerder werden betoelaagd binnen de oproep 'iedereen verdient vakantie' van 2017. 

Volgende kosten komen in aanmerking:
- personeelskosten
- animatie-, verblijfs- en transportkosten
- huur van medische hulpmiddelen
- kosten voor vorming
- kosten voor toeleiding, promotie en communicatie
- kosten voor kennisdeling
- ontwikkeling van nieuwe digitale en audiovisuele projecten

Stappenplan 'iedereen verdient vakantie'
Indienen aanvraag

Je kan een subsidieaanvraag indienen tot uiterlijk 16 mei 2018. De aanvraag stuur je in op 2 manieren:
- Een schriftelijke aanvraag gericht aan Toerisme Vlaanderen, dienst Projectfinanciering, Grasmarkt 61, 1000 Brussel.
- Een digitale aanvraag (minstens het aanvraagformulier en het kosten- en financieringsplan, indien mogelijk ook andere bijlagen), gericht aan iedereenvakantie@toerismevlaanderen.be.

Ontvangstmelding

Toerisme Vlaanderen bezorgt je een ontvangstmelding en vraagt de ontbrekende stukken op (indien van toepassing) (binnen de maand van ontvangst). De ontbrekende stukken stuur je in tegen de gestelde deadline.

Of

Toerisme Vlaanderen bezorgt je binnen de maand na ontvangst een verklaring indien het dossier niet ontvankelijk is. Niet ontvankelijk betekent dat de aanvraag niet past binnen de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012, het ministrieel besluit van 5 april 2018 en de handleiding voor de oproep iedereen verdient vakantie. Het is mogelijk beroep aan te tekenen tegen de beslissing van Toerisme Vlaanderen. Voor informatie kan je ook terecht bij de medewerkers van de dienst Projectfinanciering.  

Inspectie

Toerisme Vlaanderen inspecteert het project in mei of juni 2018. Na de inspectie ontvang je een brief met (indien van toepassing) de opsomming van nog ontbrekende stukken met deadline en een overzicht van gemaakte afspraken bij inspectie. Indien de aanvraag niet volledig is voor beoordeling, bezorgt Toerisme Vlaanderen je een verklaring dat het dossier niet ontvankelijk is.

Advies

Als de aanvraag ontvankelijk en volledig is binnen de gestelde deadline, wordt het project getoest aan de beoordelingscriteria. Daarna weegt de adviescommissie alle ingediende projecten met elkaar af en maakt zijn advies over aan de administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen.

Beslissing

De administrateur-generaal beslist, afhankelijk van de beschikbare kredieten, welke projecten worden betoelaagd. Toerisme Vlaanderen brengt je in november 2018 op de hoogte van de goedkeuring of weigering.