Je bekijkt onze site het best met Internet Explorer 7
Klantentevredenheid
Animatie
De overeenkomst
Het huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is een zeer belangrijk instrument, het legt nl. een aantal afspraken vast tussen verhuurder (uitbater van het jeugdverblijf) en huurder (meestal een jeugdgroep). Niet dat elk verblijf leidt tot problemen, verre van zelfs, maar als er dan toch eens discussie is, kunnen beide partijen terugvallen op het huishoudelijk reglement. Daarom wordt er in een contract vaak ook verwezen naar het huishoudelijk reglement of wordt het ondertekend bij aankomst van de groep.

Allerhande info

In een huishoudelijk reglement kunnen zeer veel zaken aan bod komen. Denken we maar aan afspraken rond aankomst en vertrek van de groep, uren van maaltijden, roken, kampvuur, brandpreventie, slaaplokalen, schoonmaak, afvalselectie, (geluids)overlast, energie, maximumcapaciteit, feestjes, huisdieren enz.

Lees meer over het huishoudelijk reglement in HuisWerk.

Het rookverbod

Dat het huishoudelijk reglement geen statisch ding mag zijn, bewees het artikel in HuisWerk zelf. Daarin werd geschreven dat duidelijk moet worden vermeld in welke lokalen roken toegelaten is. Ondertussen bestaat er echter een koninklijk besluit waarin roken in openbare lokalen, dus ook jeugdverblijfcentra, verboden wordt. Dit wordt dan ook best opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Lees meer over het rookverbod in HuisWerk.

Groepen informeren
Klachten
Allochtone kinderen en jongeren
Financiële drempels
Mobiliteit
HuisWerk 55 De omgeving
HuisWerk 56 Bos
huiswerkmagazine
Nieuws
17/04/2019

In mei en juni vindt de derde editie van ons vormings- en ontmoetingsconcept "RaderWerk" plaats. ...

25/10/2018

Via de aankoopcentrale CASE kunnen uitbaters extra kortingen bekomen op food- en ...

13/06/2018

De invoering van de GDPR wijzigde ook de spelregels voor de beveiligingscamera's. Meer ...

17/01/2018

De infodag, georganiseerd door het Fonds Culturele Infrastructuur, zal bestaan uit een programma ...

17/01/2018

De grensbedragen voor de vrijwilligersvergoeding zijn in 2018:

- 34,03 euro ...

Klantentevredenheid

Om je klanten tevreden te stellen, moet je weten wie je klanten zijn. Voor jeugdverblijven zijn dit logischerwijs de jeugdgroepen, maar ook scholen, sportverenigingen en families verblijven er wel eens. Voldoen aan de uiteenlopende verlangens van alle soorten groepen is bijna onmogelijk. Keuzes zullen zich ongetwijfeld opdringen. Duidelijkheid scheppen over de mogelijkheden en beperkingen van het jeugdverblijf is noodzakelijk als je nadien eventuele ontgoochelingen wil vermijden.

Klantentevredenheid hangt niet alleen samen met het gebouw of met de omgeving waar het jeugdverblijf gelegen is. Ook de communicatie tussen de uitbater en de verblijvende groep beïnvloedt de tevredenheid. De inhoud, het tijdstip en de manier waarop dit gebeurt, speelt namelijk een belangrijke rol.

Lees meer over klantentevredenheid in HuisWerk.

Animatie
Het animatie-aanbod dat door verschillende jeugdverblijven wordt aangeboden is zeer divers. Wat volgt, zijn voorbeelden van mogelijke animatiemiddelen die in een jeugdverblijf aangeboden kunnen worden.
Infrastructuur, materialen, toestellen enz.

Je kan voorzien in los materiaal dat voor de verblijvende groep ter beschikking ligt: bijvoorbeeld stafkaarten of bestaande fietsroutes ter ondersteuning van tochten, een koffer met daarin gezelschapspelen, een volledig gamma aan sportartikelen of allerlei strandattributen voor jeugdverblijven aan de kust.

Een andere mogelijkheid is het verwezenlijken van één of meerdere sportterreinen, een touwenparcours of enkele speeltoestellen rondom het jeugdverblijf. Hou in dit geval wel rekening met de regelgeving op de speeltoestellen. Binnen kan de dagzaal misschien voorzien worden van didactisch of audiovisueel materiaal.

Programma's aanbieden

Naast het ontlenen, huren of aankopen van allerlei animatiemiddelen, kan je ook zelf de animatie verzorgen of externe organisaties aanspreken. Dan denken we aan het inhuren van clowns, het aanbieden van gidsbeurten of geleide natuurwandelingen enz. De klassieke jeugdverenigingen hebben hier vaak minder een boodschap aan, zij werken hun programma liever zelf uit, maar heel wat scholen maken hier wel dankbaar gebruik van.

Dieren houden

Dieren zorgen ongetwijfeld voor de nodige animatie. Toch blijf je als uitbater verantwoordelijk voor het welzijn van de dieren. De wet bepaalt o.m. ook welke dieren je mag houden.

De overeenkomst

Goede afspraken maken goede vrienden en daarvoor heb je een overeenkomst nodig. Zo'n overeenkomst biedt voor beide partijen zekerheid over rechten en plichten.

Om tot een geldige overeenkomst te komen, worden wel best bepaalde regels in acht genomen. Zo vermijd je onaangename verrassingen.

Wat vermelden?

In de (huur)overeenkomst vermeld je minstens volgende zaken:
- plaats en datum van ondertekening
- naam, adres en eventueel geboortedatum van de partijen (en hun vertegenwoordigers)
- tijdstip van begin en einde van het verblijf
- ligging, comfort en belangrijkste kenmerken van het gehuurde goed
- aard en aantal van inbegrepen diensten (bijvoorbeeld maaltijden of spelmateriaal)
- de afgesproken prijs
- de voorwaarden voor een eventuele prijsherziening
- de betalingstermijn en de wijze van betaling (voor voorschot, waarborg en saldo)
- bijzondere afspraken
- voorwaarden om het contract te verbreken, hetzij door huurder, hetzij door verhuurder
- aard van niet-inbegrepen diensten en hun prijs (bijvoorbeeld schoonmaak)
- verwijzing naar het huishoudelijk reglement (meer info op onze pagina rond huishoudelijk reglement

Lees meer over de overeenkomst in HuisWerk.

Het huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is een zeer belangrijk instrument, het legt nl. een aantal afspraken vast tussen verhuurder (uitbater van het jeugdverblijf) en huurder (meestal een jeugdgroep). Niet dat elk verblijf leidt tot problemen, verre van zelfs, maar als er dan toch eens discussie is, kunnen beide partijen terugvallen op het huishoudelijk reglement. Daarom wordt er in een contract vaak ook verwezen naar het huishoudelijk reglement of wordt het ondertekend bij aankomst van de groep.

Allerhande info

In een huishoudelijk reglement kunnen zeer veel zaken aan bod komen. Denken we maar aan afspraken rond aankomst en vertrek van de groep, uren van maaltijden, roken, kampvuur, brandpreventie, slaaplokalen, schoonmaak, afvalselectie, (geluids)overlast, energie, maximumcapaciteit, feestjes, huisdieren enz.

Lees meer over het huishoudelijk reglement in HuisWerk.

Het rookverbod

Dat het huishoudelijk reglement geen statisch ding mag zijn, bewees het artikel in HuisWerk zelf. Daarin werd geschreven dat duidelijk moet worden vermeld in welke lokalen roken toegelaten is. Ondertussen bestaat er echter een koninklijk besluit waarin roken in openbare lokalen, dus ook jeugdverblijfcentra, verboden wordt. Dit wordt dan ook best opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Lees meer over het rookverbod in HuisWerk.

Groepen informeren

Groepen goed informeren is niet altijd eenvoudig. Nochtans vormt dit de basis voor een goede relatie tussen de groep en de uitbater en bijgevolg een probleemloos verblijf. Wat maakt informeren dan zo moeilijk soms?

Hoe kan je die groepen het best informeren? Welke informatie moeten ze ontvangen? Wanneer doe je dit? Wie moet de informatie krijgen en hoe wordt deze

bezorgd? Volstaat de klassieke papieren informatiemap nog of zijn er efficiëntere manieren om groepen wegwijs te maken?

Lees meer over het informeren van groepen in HuisWerk.

Klachten

Als uitbater investeer je veel tijd en energie om groepen goed te ontvangen. Plots een klacht krijgen is dan ook schrikken. Wat doe je dan? 

Een klacht is zonder meer een onaangename boodschap waarmee je als uitbater aan de slag moet. Een moeilijke opdracht, omdat de klacht vaak over je eigen persoon gaat of over het verblijf waar je met hart en ziel voor werkt.
Hoe je best omgaat met klachten lees je in HuisWerk.

Verder lees je ook waar je met een klacht over een verblijvende groep terecht kan.

Allochtone kinderen en jongeren

Hoeveel kinderen en jongeren van vreemde herkomst verblijven er precies in Vlaanderen en in welke mate ze participeren aan het jeugdtoerisme. Bereiken we allochtone kinderen en jongeren minder? En als dat zo is, hoe komt dit? Kunnen we als uitbater drempelverlagend werken? Of anders gezegd: wat moeten we doen om meer diversiteit te krijgen in de doelgroep van het jeugdtoerisme?

Het aantal allochtonen in Vlaanderen binnen de leeftijdscategorie 0 tot 5 jaar is 25 %. Voor de leeftijdscategorie tussen 6 en 11 jaar is dit 23 % en voor de leeftijdscategorie tussen 12 en 25 jaar 18 %. Het aantal kinderen en jongeren dat participeert aan jeugdtoerisme ligt beduidend lager. Logisch, want het Vlaamse jeugdwerk is goed voor de helft van het aantal overnachtingen, maar slaagt er moeilijk in om allochtone kinderen en jongeren in hun werkingen te betrekken, ondanks alle inspanningen. Wie allochtone kinderen en jongeren wil bereiken, kan zich dus vandaag beter richten op het allochtoon jeugdwerk. Het allochtoon jeugdwerk boekt momenteel vooral commerciële vakantiehuizen omdat ze het aanbod van de jeugdverblijven niet goed kennen en minder vertrouwd zijn met op kamp gaan.

Enkele tips om ook deze groepen een prachtig verblijf aan te bieden:
- De infrastructuur van jeugdverblijven voldoet. Toch is een gescheiden slaapzaal en sanitair een troef voor wie ook gemengde groepen uit de moslimcultuur wil ontvangen.
- Promoot je logies bij de doelgroep. Heel wat allochtone jeugdwerkingen zijn niet vertrouwd met de klassieke jeugdverblijven en kiezen daarom voor een (duurder) vakantiehuis uit het commerciële aanbod.
- Ook ouders van allochtone kinderen zijn weinig vertrouwd met het aanbod van jeugdverblijven. Een duidelijke website (waarnaar de organisator van het verblijf kan verwijzen) kan helpen. Misschien komen sommige ouders zelfs persoonlijk een kijkje nemen.
- Allochtone jeugdwerkingen kiezen vaak voor activiteiten in de buurt. Leg hen uit wat de mogelijkheden zijn in jouw omgeving.
- Wie volpension aanbiedt, past best in overleg met de groepsverantwoordelijke het menu aan.
- Tot slot moet je als uitbater ook overweg kunnen met een aantal cultuurverschillen. Een open houding is een basisvoorwaarde.

Lees meer over allochtone kinderen en jongeren in HuisWerk.

 

Financiële drempels

Volgens Unicef heeft België één van de hoogste kinderarmoedecijfers van Europa. Dat gaat dus over een belangrijk deel van onze doelgroep. Wetende dat armoede meer is dan enkel een geldprobleem, gaan we hier op zoek naar de vakantiedrempels waarmee kinderen en jongeren in armoede worden geconfronteerd, hoe die - al dan niet - worden overwonnen en welke bijdrage wij als uitbaters kunnen

leveren.Zo kunnen we kinderen en jongeren in armoede uit hun isolement halen en hen een unieke kans geven om zich in bijzondere omstandigheden verder te ontplooien. 
Wil je als uitbater meer weten over kinderen en jongeren in armoede en hen extra kansen bieden, lees er dan meer over in HuisWerk.  

Mobiliteit

Hoe verplaatsen we – vrijwilligers, personeel en verblijvende groepen - ons best op een veilige, duurzame en betaalbare manier van, naar en rond het jeugdverblijf/kampeerterrein? Lees er meer over in HuisWerk.