Je bekijkt onze site het best met Internet Explorer 7
Algemeen
Drempelverlagende maatregelen
Overnachtingsaanbod voor personen met een laag inkomen
Brandveiligheidsnormen
Hygiëne-, comfort- en veiligheidsnormen
Toegankelijkheidsdoorlichting
Aanleveren van statistische gegevens
Het label jeugdtoerisme
Andere labels
Onderstaande labels zijn niet noodzakelijk om erkend te worden door Toerisme Vlaanderen, maar ze kunnen wel nuttig zijn om zich extra te profileren bij de promotie van het jeugdverblijf.
Groene Sleutel

De Groene Sleutel is een internationaal keurmerk voor milieuvriendelijke toeristische accommodaties. Sinds 2008 kunnen jeugdverblijfcentra de Groene Sleutel behalen. Het label wordt uitgereikt door Bond Beter Leefmilieu en Toerisme Vlaanderen.

Wie het label wil behalen, kan zich jaarlijks kandidaat stellen via de website www.groenesleutel.be. Wanneer de kandidatuur precies moet ingediend worden vind je op onze kalender.

Om het label zelf te behalen, moet voldaan worden aan alle basisvoorwaarden en verplichte criteria. Daarnaast

moet er nog een minimumaantal optionele criteria behaald worden.

De Groene Sleutel is slechts één jaar geldig. Dit heeft als gevolg dat elk jaar opnieuw de aanvraag moet worden aangevraagd en bewezen moet worden dat het jeugdverblijf nog aan de vereiste criteria voldoet.

Het behalen van de Groene Sleutel is bovendien niet gratis. De bijdrage wordt berekend op het aantal slaapkamers of -zalen en wordt verder samengesteld uit een jaarlijkse bijdrage voor het label en een bedrag voor de controle (die slechts om de drie jaar wordt uitgevoerd en betaald).

Een uitgebreide lijst van alle criteria vind je op de website van de Groene Sleutel. Deze jeugdverblijven en hostels mogen zich de trotse eigenaar noemen van dit ecolabel.

Toegankelijkheidslabel

De goede voorbeelden op het vlak van toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers worden door Toerisme Vlaanderen beloond met een toegankelijkheidslabel. Dit gebeurt op basis van de gegevens van de gratis toegankelijkheidsdoorlichting die gelinkt is aan de erkenning door Toerisme Vlaanderen. De doorlichting gebeurt steeds door een gespecialiseerd toegankelijkheidsbureau. De resultaten hiervan worden steeds bezorgd aan de uitbater, samen met de tips om eventuele aanpassingen uit te voeren om het label te behalen. Uiteindelijk beslist een commissie wie welk label krijgt.

Het A+ label betekent dat het verblijf zelfstandig en comfortabel toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.

Het A label wordt uitgereikt aan basistoegankelijke centra. Dit betekent dat soms assistentie nodig is door begeleiders.

Meer informatie op de website van Toegankelijk Vlaanderen.

HuisWerk 55 De omgeving
HuisWerk 56 Bos
huiswerkmagazine
Nieuws
17/04/2019

In mei en juni vindt de derde editie van ons vormings- en ontmoetingsconcept "RaderWerk" plaats. ...

25/10/2018

Via de aankoopcentrale CASE kunnen uitbaters extra kortingen bekomen op food- en ...

13/06/2018

De invoering van de GDPR wijzigde ook de spelregels voor de beveiligingscamera's. Meer ...

17/01/2018

De infodag, georganiseerd door het Fonds Culturele Infrastructuur, zal bestaan uit een programma ...

17/01/2018

De grensbedragen voor de vrijwilligersvergoeding zijn in 2018:

- 34,03 euro ...

Algemeen

Via het decreet 'toerisme voor allen' kunnen jeugdverblijfcentra een erkenning 'toerisme voor allen' krijgen. Deze erkenning is niet alleen een soort kwaliteitslabel, het is ook een voorwaarde om subsidies te kunnen krijgen van de Vlaamse overheid.

Erkenningen worden uitgereikt door Toerisme Vlaanderen. Het speelt geen rol wie het jeugdverblijf uitbaat: een vzw, een particulier, een feitelijke vereniging, een bvba enz. Ook qua capaciteit bestaan er geen normen.

Wel moeten de gebouwen gelegen zijn binnen het Vlaams Gewest. Verblijven gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen enkel in aanmerking als ze uitgebaat worden door personen die wegens hun activiteiten uitsluitend behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.
Definitief en principieel erkend

Een jeugdverblijf is pas definitief erkend als aan alle erkenningscriteria is voldaan. Toerisme Vlaanderen kan echter ook principiële erkenningen afleveren. Dit gebeurt bij nieuwbouw of bij uitbreiding van een bestaand gebouw. Je hebt dan wel een schriftelijk advies van de brandweer nodig.

Principiële erkenningen zijn nuttig omdat ze de uitbater reeds in staat stellen om infrastructuursubsidies aan te vragen.

Erkenning verplicht?

Op 1 januari 2010 trad het huidige logiesdecreet in voege. Dit decreet verplicht  jeugdverblijfcentra erkend te zijn binnen het decreet 'toerisme voor allen'. Enkel jeugdlokalen kunnen onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van deze verplichting. Meer bepaald moet dan aan alle onderstaande voorwaarden voldaan zijn:

  • het gebouw wordt ook gebruikt als lokaal voor een erkende jeugdvereniging
  • er wordt enkel verhuurd aan andere erkende jeugdverenigingen
  • er wordt jaarlijks niet meer dan 60 kalenderdagen verhuurd in functie van overnachtingen (een weekend van vrijdag tot zondag wordt meegeteld voor drie kalenderdagen)

Klik hier voor de volledige tekst van het decreet 'toerisme' voor allen' en het gecoördineerde besluit.

Klik hier voor een handige brochure 'Wegwijzer voor erkenningen en subsidies'.

Klik hier voor de erkenningsaanvraag.

Drempelverlagende maatregelen
Het verlagen van de drempel naar de doelgroepen van 'toerisme voor allen' (gezinnen, jeugd, personen met een handicap, personen die in armoede leven, bejaarden en eenoudergezinnen) moet je waar maken op verschillende vlakken. Als jeugdverblijfcentrum spreekt het voor zich dat het hoofdaccent moet liggen op het bereiken van kinderen en jongeren.

Je verblijf moet in eerste instantie betaalbaar zijn voor je doelgroep, uiteraard zonder dat dit de rendabiliteit van je huis in gevaar brengt. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat de verblijvende groepen een aangenaam verblijf kunnen hebben en zich goed voelen, bijv. door voldoende binnen- of buitenruimte te voorzien.
Overnachtingsaanbod voor personen met een laag inkomen

Voor heel wat kinderen en jongeren uit gezinnen met een laag inkomen is het niet evident om op vakantie te gaan. Het Steunpunt Vakantieparticipatie is een dienst verbonden aan Toerisme Vlaanderen. Zij trachten een betaalbaar aanbod uit te werken voor deze doelgroep.

Wie een erkend jeugdverblijfcentrum type B of C uitbaat, is daarom verplicht jaarlijks een overnachtingsaanbod voor te behouden voor personen met een laag inkomen.

Concreet?

Het Steunpunt Vakantieparticipatie vraagt aan de jeugdverblijfcentra type B en C om een aanbod door te geven. Dit kan voor een periode van drie jaar. Een uitbater kan bepaalde periodes vrijhouden of werken op basis van beschikbaarheid. Het aanbod wordt dan gepromoot via de website en de brochures van het Steunpunt. Organisaties die recht hebben op de verminderde tarieven, krijgen van het Steunpunt een kortingsbewijs dat ze dan moeten kunnen voorleggen aan de uitbater.

Meer info op de website van het Steunpunt Vakantieparticipatie.
Brandveiligheidsnormen

Alle erkende jeugdverblijfcentra moeten beschikken over een positief brandveiligheidsattest, uitgereikt door de burgemeester.

Hoe verloopt de aanvraag?
  • De uitbater van een jeugdverblijf vraagt aan de burgemeester van de gemeente waar zijn jeugdverblijf gelegen is, het brandveiligheidsattest aan.
  • De burgemeester geeft opdracht aan de brandweer om een inspectiebezoek te verrichten in het jeugdverblijf.
  • De brandweer geeft advies aan de burgemeester in verband met de brandveiligheid van het jeugdverblijf. Soms houdt de brandweer daarbij niet alleen rekening met de normen uit het decreet 'toerisme voor allen' (normen: zie brochure pagina 58), maar ook met andere reglementering die van toepassing kan zijn.
  • Het advies van de brandweer wordt pas bindend als de burgemeester dat advies onderschrijft. De burgemeester volgt meestal het advies van de brandweer en levert een brandveiligheidsattest of een weigering van attest aan de uitbater. Dit moet gebeuren ten laatste drie maanden na de aanvraag door de uitbater.

Het brandveiligheidsattest is het enige document dat door Toerisme Vlaanderen aanvaard wordt als bewijs dat het jeugdverblijf aan de brandveiligheidsnormen uit decreet 'toerisme voor allen' voldoet.

Zijn afwijkingen op de normen mogelijk?

In bepaalde omstandigheden kan de minister van toerisme voor een jeugdverblijfcentrum een afwijking toestaan op de brandveiligheidsnormen in het decreet 'toerisme voor allen'. Hiervoor moet een goed gemotiveerde aanvraag worden opgestuurd naar de minister. De minister wint dan advies in bij de Technische Commissie Brandveiligheid. Ook CJT maakt deel uit van deze commissie.

Afwijkingen worden niet toegestaan voor nog te bouwen verblijven of voor uitbreidingswerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Wanneer vervalt het brandveiligheidsattest?

Vijf jaar na de toekenning vervalt het brandveiligheidsattest. Je moet daarom ten minste drie maanden voor de vervaldatum een aanvraag voor een nieuw attest indienen bij de burgemeester. Zoniet wordt de erkenning tijdelijk geschorst.

In de praktijk stellen we vast dat het hele proces tot een jaar kan duren ipv drie maanden (keuringen, bezoek brandweer, eventuele aanpassingen uitvoeren, handtekenening burgemeester ...), dus tijdig beginnen is de boodschap!

Welke andere wetgeving is nog van toepassing?
Soms is er nog andere regelgeving (federaal, gemeentelijk...) inzake brandveiligheid van toepassing op jeugdverblijfcentra. Klik hiervoor op onze pagina rond brandveiligheid. Je vindt er trouwens nog een aantal andere tips en weetjes.
Hygiëne-, comfort- en veiligheidsnormen

Elk jeugdverblijfcentrum moet voldoen aan een aantal specifieke hygiëne-, comfort- en veiligheidsnormen. Een medewerker van Toerisme Vlaanderen komt ter plaatse om deze normen te controleren.

De minister van toerisme kan eventueel een afwijking toestaan op deze normen, als de uitbater daar een gegronde reden voor heeft. Afwijkingen voor nog te bouwen verblijven of vergunningsplichtige uitbreidingswerken zijn uitgesloten.

De verschillende hygiëne, comfort- en veiligheidsnormen zijn terug te vinden in de classificatie per type (A, B of C).

Toegankelijkheidsdoorlichting

Erkende jeugdverblijfcentra zijn verplicht om een toegankelijkheidsdoorlichting te laten plaatsvinden. Toerisme Vlaanderen zet hiervoor de nodige stappen en laat een erkend adviesbureau voor toegankelijkheid ter plaatse komen.

Een toegankelijkheidsdoorlichting is gratis, dit in tegenstelling tot het toegankelijkheidsadvies (aan te vragen bij een aanvraag voor infrastructuursubsidie).

De verzamelde info komt terecht in een databank die ook te raadplegen is op www.toevla.be.

Aanleveren van statistische gegevens

Maandelijks moeten overnachtingsgegevens worden doorgestuurd naar Toerisme Vlaanderen. Deze cijfers worden o.a. gebruikt om na te gaan of je voldoende jeugdovernachtingen behaalt in functie van het label jeugdtoerisme.

De vlotste manier om deze cijfers door te sturen, is gebruik maken van de statistiekenmodule op jeugdverblijven.be.

Los van het decreet 'toerisme voor allen' is elk jeugdverblijfcentrum verplicht om overnachtingscijfers door te spelen aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (het vroegere NIS). Ook sommige provinciale toeristische diensten vragen cijfers op.

Wie de statistiekenmodule gebruikt, kan echter op beide oren slapen, want dan worden de cijfers automatisch ter beschikking gesteld van Toerisme Vlaanderen en de provinciale toeristische diensten. De cijfers die het ADSEI  wil krijgen, worden een dag later per e-mail aan je bezorgd. De e-mail met csv-bestand kan je vervolgens gewoon doorsturen.

Het label jeugdtoerisme

Groepsverblijven kunnen het label jeugdtoerisme behalen als ze

  • per kalenderjaar minstens 70 % van hun overnachtingen realiseren met personen jonger dan 31 jaar (dit cijfer wordt automatisch berekend voor de gebruikers van de statistiekenmodule) en
  • voldoen aan de classificatienormen type A, B of C

Het label jeugdtoerisme is geldig voor onbepaalde duur. Wel vindt om de drie jaar een herinspectie plaats van het gebouw ter plaatse en worden jaarlijks de overnachtingscijfers gecontroleerd.

Andere labels
Onderstaande labels zijn niet noodzakelijk om erkend te worden door Toerisme Vlaanderen, maar ze kunnen wel nuttig zijn om zich extra te profileren bij de promotie van het jeugdverblijf.
Groene Sleutel

De Groene Sleutel is een internationaal keurmerk voor milieuvriendelijke toeristische accommodaties. Sinds 2008 kunnen jeugdverblijfcentra de Groene Sleutel behalen. Het label wordt uitgereikt door Bond Beter Leefmilieu en Toerisme Vlaanderen.

Wie het label wil behalen, kan zich jaarlijks kandidaat stellen via de website www.groenesleutel.be. Wanneer de kandidatuur precies moet ingediend worden vind je op onze kalender.

Om het label zelf te behalen, moet voldaan worden aan alle basisvoorwaarden en verplichte criteria. Daarnaast

moet er nog een minimumaantal optionele criteria behaald worden.

De Groene Sleutel is slechts één jaar geldig. Dit heeft als gevolg dat elk jaar opnieuw de aanvraag moet worden aangevraagd en bewezen moet worden dat het jeugdverblijf nog aan de vereiste criteria voldoet.

Het behalen van de Groene Sleutel is bovendien niet gratis. De bijdrage wordt berekend op het aantal slaapkamers of -zalen en wordt verder samengesteld uit een jaarlijkse bijdrage voor het label en een bedrag voor de controle (die slechts om de drie jaar wordt uitgevoerd en betaald).

Een uitgebreide lijst van alle criteria vind je op de website van de Groene Sleutel. Deze jeugdverblijven en hostels mogen zich de trotse eigenaar noemen van dit ecolabel.

Toegankelijkheidslabel

De goede voorbeelden op het vlak van toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers worden door Toerisme Vlaanderen beloond met een toegankelijkheidslabel. Dit gebeurt op basis van de gegevens van de gratis toegankelijkheidsdoorlichting die gelinkt is aan de erkenning door Toerisme Vlaanderen. De doorlichting gebeurt steeds door een gespecialiseerd toegankelijkheidsbureau. De resultaten hiervan worden steeds bezorgd aan de uitbater, samen met de tips om eventuele aanpassingen uit te voeren om het label te behalen. Uiteindelijk beslist een commissie wie welk label krijgt.

Het A+ label betekent dat het verblijf zelfstandig en comfortabel toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.

Het A label wordt uitgereikt aan basistoegankelijke centra. Dit betekent dat soms assistentie nodig is door begeleiders.

Meer informatie op de website van Toegankelijk Vlaanderen.